Hannu Takkula
Euroopan parlamentin jäsen | Member of the European Parliament


In English

100-vuotias eurooppalainen Suomi


Julkaistu: tiistaina 12. joulukuuta 2017


Kirjoitus julkaistu Suomenmaassa 8.12.2017


Kun ka­ta­lo­ni­a­lai­nen kol­le­ga­ni näki ta­kin­lä­ves­sä­ni Suo­mi Fin­land 100 -pins­sin, ha­lu­si hän on­ni­tel­la it­se­näi­syy­tem­me joh­dos­ta.

”Teil­lä on it­se­näi­syys, joka meil­tä puut­tuu”, hän to­te­si pet­ty­nee­nä. Tuol­loin ta­ju­sin jäl­leen, et­tä it­se­näi­syys ei ole it­ses­tään sel­vä asia.

Ve­nä­jän yh­teis­kun­nal­li­nen se­ka­sor­to ja kei­sa­ril­li­sen hal­lin­to­ko­neis­ton ku­kis­tu­mi­nen vuon­na 1917 oli­vat te­ki­jöi­tä, jot­ka loi­vat edel­ly­tyk­set Suo­men it­se­näi­syy­del­le. Suo­men muo­tou­tu­mi­nen eril­li­sek­si kan­sa­kun­nak­si oli kui­ten­kin laa­ja-alai­sen ke­hi­tyk­sen tu­los.

Kie­li, kult­tuu­ri, us­kon­to, po­liit­ti­nen ke­hi­tys, hal­lin­non ra­ken­ne, maan­tie­teel­li­nen si­jain­ti ja ai­em­mat yh­tey­det naa­pu­rei­hin te­ki­vät it­se­näis­ty­mi­nen mah­dol­li­sek­si.

Pää­a­si­as­sa Ruot­sin kaut­ta olim­me saa­neet ne kes­kei­set kult­tuu­ri­set, si­vis­tyk­sel­li­set ja eet­ti­set ar­vot, jot­ka mah­dol­lis­ti­vat kir­ja­kie­lem­me ja kan­sal­li­sen iden­ti­teet­tim­me muo­dos­tu­mi­sen.

Ai­na­kin tu­hat vuot­ta Suo­mi on ol­lut kiin­te­äs­ti yh­tey­des­sä Eu­roop­paan.

Sen seu­rauk­se­na Suo­mes­ta muo­dos­tui eu­roop­pa­lai­nen maa, jon­ka kan­sa ja­kaa mui­den eu­roop­pa­lais­ten kans­sa sa­mat ar­vot sekä yh­tei­sen si­vis­tyk­sel­li­sen ja kult­tuu­ri­sen pe­rus­tan.

Suo­ma­lai­set piir­teet ei­vät sil­ti ole hä­vin­neet mi­hin­kään. Sik­si mei­dän ei pidä näh­dä EU:ssa tai eu­roop­pa­lai­suu­des­sa tar­peet­to­man suur­ta uh­kaa. Hy­vin­voin­tim­me ja me­nes­ty­mi­sem­me ovat riip­pu­vai­sia sii­tä yh­teis­työs­tä, jo­hon olem­me kiin­te­äm­min pääs­seet mu­kaan EU-jä­se­nyy­den myö­tä.

Nyt kun ta­lousk­rii­si hel­lit­tää ja EU al­kaa jäl­leen uu­dis­tua, mei­dän on syy­tä huo­leh­tia, et­tä mah­dol­li­suu­tem­me riip­pu­mat­to­maan pää­tök­sen­te­koon ei­vät ka­pe­ne.

EU:n on myös tu­le­vai­suu­des­sa ol­ta­va it­se­näis­ten val­ti­oi­den vä­li­nen yh­teis­työ­jär­jes­tö. Val­miut­tam­me yh­teis­työ­hön tois­ten EU-mai­den kans­sa on vaa­lit­ta­va.

Nyt kun juh­lim­me 100-vuo­ti­as­ta it­se­näis­tä Suo­mea, on pai­kal­laan juh­lia myös eu­roop­pa­lai­suut­tam­me. Si­ten voim­me näh­dä myös oman kan­sal­li­sen eri­tyi­syy­tem­me ja ne uh­rauk­set, joi­ta ai­kai­sem­mat su­ku­pol­vet ovat teh­neet.

Hei­dän uh­rin­sa an­si­os­ta si­ni­ris­ti­lip­pu lie­huu Eu­roo­pan it­se­näis­ten mai­den jou­kos­sa.Tilaa uutiskirjeeni tästä