Hannu Takkula
Euroopan parlamentin jäsen | Member of the European Parliament


In English

EU:n maatalouspolitiikka uudistuu


Julkaistu: perjantaina 1. joulukuuta 2017


Kirjoitus julkaistu Suomenmaassa 14.11.2017Brys­se­lis­sä val­mis­tel­laan ko­vaa vauh­tia EU:n maa­ta­lous­po­li­tii­kan uu­dis­tus­ta. Ke­vääl­lä jär­jes­tet­ty ko­mis­si­on jul­ki­nen kuu­le­mi­nen ke­rä­si yli 320 000 vas­taus­ta kai­kis­ta EU:n 28:sta jä­sen­maas­ta. Maa­ta­lous­ko­mis­saa­ri esit­te­lee uu­dis­tuk­sen si­säl­lön mar­ras­kuun lo­pus­sa. En­sim­mäi­siä la­kie­si­tyk­siä odo­te­taan ke­sän 2018 ai­ka­na.

Alus­ta­vas­ti näyt­tää sil­tä, et­tä ko­mis­sio tu­lee esit­tä­mään mal­lia, jos­sa jä­sen­mail­le an­net­tai­siin li­sää val­taa maa­ta­lous­po­li­tii­kan käy­tän­nön hoi­ta­mi­seen. Jä­sen­maa sai­si päät­tää ny­kyis­tä enem­män tu­ki­jär­jes­tel­mien, val­von­to­jen ja seu­raa­muk­sien si­säl­lös­tä. Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa se voi­si teh­dä vil­je­li­jän elä­män hel­pom­mak­si by­rok­ra­ti­an ja tu­ki­vii­da­koi­den kes­kel­lä.

EU:n yh­tei­nen maa­ta­lous­po­li­tiik­ka on Suo­mel­le tär­ke­ää, kos­ka vas­taa­no­tam­me EU:n maa­ta­lous­bud­je­tis­ta suh­tees­sa eni­ten EU:lle mak­set­tu­ja jä­sen­mak­su­ja. Se aset­taa myös reu­na­eh­dot ja sään­nöt sil­le, mi­ten ruo­kam­me tuo­te­taan.

Uu­dis­tuk­ses­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää pi­tää huol­ta sii­tä, et­tä Suo­men eri­tyi­so­lo­suh­teet huo­mi­oi­daan. Kan­sal­li­set eri­tyis­tu­kem­me on säi­ly­tet­tä­vä, sil­lä vil­je­lyn on ol­ta­va mah­dol­lis­ta myös poh­joi­ses­sa epä­suo­tui­sil­la alu­eil­la. Epä­var­muuk­sien kes­kel­lä työs­ken­te­le­vien tuot­ta­jien tu­lon­muo­dos­tus on tur­vat­ta­va ja ris­kin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miä sa­to­va­hin­ko­jen osal­ta ke­hi­tet­tä­vä.

Pai­neet maa­ta­lous­bud­je­tin pie­nen­tä­mi­seen ovat ko­vat. Val­mis­te­lua vai­keut­taa se, et­tei Eu­roo­pan ko­mis­sio ole ky­en­nyt esit­tä­mään bud­jet­ti­ar­vi­o­ta EU:n ra­han­käy­tös­tä en­si vuo­si­kym­me­nel­le.

Au­ki on myös, pal­jon­ko maa­ta­lou­teen osoi­te­taan EU:n ra­ho­ja. Bre­xi­tin to­teu­tu­es­sa ra­haa on vä­hem­män, kos­ka Bri­tan­nia on Suo­men ta­voin EU:n net­to­mak­sa­ja. Myös siir­to­laisk­rii­si ja il­mas­ton­muu­tos tuo­vat pai­nei­ta EU:n bud­jet­tiin.

Olen ilok­se­ni pan­nut mer­kil­le, et­tä maa­ta­lous­mi­nis­te­rim­me Jari Lep­pä on ot­ta­nut ak­tii­vi­sen roo­lin pöy­dis­sä, jois­sa maa­ta­lous­po­li­tii­kan uu­dis­tus­ta val­mis­tel­laan. Tämä on he­rät­tä­nyt luot­ta­mus­ta EU:n maa­ta­lous­pii­reis­sä. Myös Eu­roo­pan par­la­men­tin jä­se­nel­le on tär­ke­ää, et­tä vai­kut­ta­mis­työn tu­ke­na on ak­tii­vi­nen ja asi­oi­hin pe­reh­ty­nyt mi­nis­te­ri.

Han­nu Tak­ku­la

Eu­roo­pan par­la­men­tin jä­senTilaa uutiskirjeeni tästä