Hannu Takkula
Euroopan parlamentin jäsen | Member of the European Parliament


In English

Laadusta kannattaa maksaa – myös perusopetuksessa


Julkaistu: tiistaina 14. marraskuuta 2017


Kirjoitus julkaistu Akavalainen-verkkolehdessä 14.11.2017


Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma edustaa innovatiivista kasvatusajattelua, jota haluttaisiin toteuttaa muuallakin maailmassa. Suomalainen koulu on kuitenkin pitkän kehittämistyön lopputulos. Kysymys on kasvatuksen kulttuurista, joka on kehittynyt meillä vuosikymmenien kuluessa. Sepä ei olekaan niin vain siirrettävissä toisenlaisen yhteiskunnan keskelle.

Melkoinen kiinnostus kuitenkin kohdistuu suomalaista koulukasvatusta ja sen periaatteita kohtaan. Koululaitoksemme tarjoaa paljon hyviä käytänteitä, joiden jakamiseen kannustetaan myös EU:n taholta.

Suomalaisten opettajien kannalta on kuitenkin tärkeää ennen muuta se, miten koulutyö luokassa päivittäin sujuu, ei oppimistulosten tuoma maailmanmaine. Maastamme löytyy varmasti kasvatuksen asiantuntijoita kertomaan niistä perusteista ja ratkaisuista, joiden pohjalta hyvät tulokset on saavutettu. Koulun tai opettajien tehtävä se ei ole.

Suomalaisen opetus- ja kasvatusosaamisen markkinointiin voitaisiin sijoittaa nykyistä enemmän varoja, samoin tutkimukseen siitä, mitkä koulumme vaikuttavat tekijät olisivat siirrettävissä toisenlaiseen ympäristöön ja miten. Onnistuessaan tällainen toiminta olisi varmasti taloudellisestikin menestyksellistä.

Keskeistä koulutuspolitiikassa on koulujen riittävien resurssien varmistaminen. Suomalainen opettajakunta on asiansa osaavaa ja motivoitunutta. Opettajat muodostavat keskeisen resurssin, jonka turvin opetustoimen korkea laatu voidaan taata myös tulevaisuudessa. Mutta kaikkea ei silti voida repiä opettajien selkänahasta.

Yhteiskunnan on tarjottava kouluille kaikki edellytykset, jotta laadukas ja tuloksellinen perusopetus voi toimia. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. yksilöllisen ohjauksen mahdollistavia, riittävän pieniä opetusryhmiä, kunnollisia tukitoimia kaikille niitä tarvitseville ja riittävästi moderneja opetusvälineitä. Ei riitä, että monen sadan oppilaan koulussa on opetuskäyttöön tarkoitettuja tietokoneita vain muutama, varsinkin jos merkittävä osa opetuksesta suunnitellaan it-pohjaisesti tapahtuvaksi. Oppilaiden omien laitteiden käyttö oppitunneilla luo herkästi eriarvoisuutta – jollakulla on aina parhaat ja uusimmat laitteet ja toisilla heikommat välineet.

Yhteiskunnan on syytä huolehtia opettajan työn arvostuksen säilymisestä korkealla tasolla. Se tarkoittaa sitä, että opettajia ja heidän ammattitaitoaan kohtaan osoitetaan laajaa ja varauksetonta luottamusta. Kunnioituksen ja avoimen yhteistyön ilmapiirissä opettajat pystyvät tekemään työnsä hyvin. Samalla on varmistettava, että opettajat itse jatkuvasti arvostavat omaa työtään.

Pisa-tutkimus on tarjonnut mielenkiintoisen kansainvälisen mittarin, joka on osoittanut suomalaisen opetuksen korkean tason. Kasvatuksella on silti muitakin, lasten ja nuorten todelliseen elämään liittyviä tavoitteita kuin Pisa-menestys. Tosielämässä ei voida asettaa jotain universaalia osaamisen standardia, joka kaikkien olisi saavutettava. Sen sijaan eräs suomalaisen koulun vahvuuksista on ollut jokaisen oppilaan yksilöllisyyden ja ainutkertaisuuden asettaminen keskeiseksi kasvatustyön perustekijäksi. Jokainen oppii omista lähtökohdistaan käsin. Opettajan tehtäviin kuuluukin tarjota rohkaisua, tukea ja kannustusta sen mukaan kuin kukin oppilas sellaista tarvitsee.

On myös hyvä muistaa, että Pisa ja muut kansainväliset vertailut mittaavat osaamista varsin rajoitetusti. Tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehittymiseen. Tällöin tulevat mukaan motoriset taidot, fyysinen kunto, ilmaisutaito yhden tai useamman taidemuodon kautta, musikaalisten valmiuksien kehitys, sosiaaliset taidot, hyvän itsetunnon muodostuminen ja eettinen kasvu. Tämä antaa viitteen siitä, miten laaja-alaista opettajan työ on.

Jokaiseen lapseen ja nuoreen liittyy lukemattomien mahdollisuuksien potentiaali ja edessä oleva elämä. Meidän on jatkuvasti varmistettava, että opettajat ja oppilaat saavat käyttöönsä riittävät resurssit, että heitä ja heidän työtään arvostetaan ja että he ovat motivoituneita jatkamaan maamme tulevaisuuden rakentamista kasvatustyön ja opiskelun avulla.Tilaa uutiskirjeeni tästä