Hannu Takkula
Euroopan parlamentin jäsen | Member of the European Parliament


In English

Metsävääntö ei ole ohi


Julkaistu: maanantaina 9. lokakuuta 2017


Kirjoitus julkaistu Suomenmaassa 6.10.2017


Brys­se­lis­sä käy­dään lä­hi­kuu­kau­si­na tiuk­ka vään­tö sii­tä, on­ko met­sä­bi­o­mas­san käyt­tö uu­siu­tu­van ener­gi­an raa­ka-ai­nee­na kes­tä­vää. Ky­sy­mys kuu­luu, ede­saut­taa­ko se Pa­rii­sin il­mas­to­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta vai ei.

Syys­kuus­sa par­la­ment­ti kävi jo yh­den suu­ren tais­te­lun met­sän pääs­tö­ky­sy­myk­sis­tä. EU:n ko­mis­sio ha­lu­si aset­taa met­sien käy­tön laa­juu­del­le suit­set, mitä par­la­men­tin enem­mis­tö ei hy­väk­sy­nyt, vaan an­toi jä­sen­mail­le niil­le kuu­lu­van oi­keu­den omaan met­sä­po­li­tiik­kaan­sa. Par­la­men­til­le riit­ti, et­tä met­sät hoi­de­taan kes­tä­väs­ti ja met­sä­va­ran­to kas­vaa pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä.

Uu­siu­tu­van ener­gi­an di­rek­tii­vi on LU­LUCF-las­ken­taa mo­ni­mut­kai­sem­pi ko­ko­nai­suus, ja sen kä­sit­te­lyn ti­lan­ne on hä­lyt­tä­vä. Ym­pä­ris­tö­va­li­o­kun­nan neu­vot­te­li­ja­na toi­mi­va vih­reä Bas Eic­hout pyr­kii käy­tän­nös­sä es­tä­mään met­sä- ja maa­ta­lous bi­o­mas­san käy­tön uu­siu­tu­van ener­gi­an raa­ka-ai­nee­na.

Temp­pu teh­dään niin, et­tä kri­tee­rit ase­te­taan ää­rim­mäi­sen tiu­koik­si ja vai­ke­ak­si osoit­taa. Min­kään met­sä­e­rän käy­tön yh­tey­des­sä ei voi­tai­si luot­taa ko­mis­si­on eh­dot­ta­maan ris­ki­pe­rus­tei­seen kes­tä­vyys­pe­ri­aat­tee­seen, vaan kes­tä­vyys tu­li­si to­den­taa erä tai pa­him­mil­laan puu ker­ral­laan.

Nä­en­näi­nen ym­pä­ris­tö­hyö­ty syn­ny­tet­täi­siin li­sää­mäl­lä hal­lin­nol­lis­ta taak­kaa. Li­säk­si Eic­hout ha­lu­aa pois­taa män­työl­jyn ja use­an muun jo ”in­ves­toin­ti­lu­van” saa­neen raa­ka-ai­neen ke­hit­ty­vien bi­o­polt­to­ai­nei­den lis­tal­ta, jon­ka poh­jal­ta Suo­meen on jo teh­ty bi­o­polt­to­ai­nein­ves­toin­te­ja.

Kär­jis­tet­ty­nä Eic­hou­tin uto­pi­as­sa jäi­si jäl­jel­le tuu­li­voi­ma, au­rin­ko­voi­ma ja ydin­voi­ma, joil­la ei vie­lä het­keen lii­ku­te­ta ja läm­mi­te­tä koko Eu­roop­paa. Va­li­tet­ta­vas­ti Eic­hou­tin po­li­tiik­ka ty­reh­dyt­täi­si in­ves­toin­nit, työ­pai­kat ja tuo­te­ke­hi­tyk­sen koko bi­o­polt­to­ai­ne­sek­to­ril­ta.

Eic­hou­tin lin­jaa ei voi hy­väk­syä. Met­sä­bi­o­mas­san kes­tä­vyys on kan­sain­vä­li­ses­ti ja EU:n ko­mis­si­on puo­les­ta tun­nus­tet­tu.

EU:n uu­siu­tu­van ener­gi­an po­li­tii­kan tu­lee kan­nus­taa in­ves­toin­tei­hin ja in­no­vaa­ti­oi­hin, ja sik­si ke­hit­ty­nei­den bi­o­polt­to­ai­nei­den mää­ri­tel­mä tu­lee ol­la mah­dol­li­sim­man jous­ta­va. Par­la­men­tin enem­mis­tö tai­puu oi­ke­al­le kan­nal­le vain, jos se on riit­tä­väs­ti in­for­moi­tu.

Brys­se­liin on jal­kau­dut­ta­va yh­te­näi­sel­le vies­til­lä. Tä­tä­kään met­sä­tais­te­lua ei ole va­raa hä­vi­täTilaa uutiskirjeeni tästä