Hannu Takkula
Euroopan parlamentin jäsen | Member of the European Parliament


In English

Onko Alueiden Eurooppa vaihtoehto federalismille?


Julkaistu: perjantaina 5. tammikuuta 2018


Kirjoitus julkaistu Suomenmaassa 5.1.2018


On kor­kea ai­ka miet­tiä nii­tä rat­kai­su­ja, jot­ka ovat edes­säm­me Bri­tan­ni­an jät­tä­es­sä EU:n. Bre­xit vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti Eu­roo­pan par­la­men­tin toi­min­taan, kun 73 brit­ti­mep­piä läh­tee Brys­se­lis­tä.

Yk­si rat­kai­su oli­si pie­nen­tää par­la­men­tin ko­koa 73 jä­se­nel­lä. Se kui­ten­kin edel­lyt­täi­si EU:n pe­rus­so­pi­muk­sen muut­ta­mis­ta, mitä tus­kin tul­laan te­ke­mään.

Sen si­jaan on pe­rus­tel­tua pi­tää par­la­men­tin koko 751 jä­se­nes­sä ja ja­kaa Bri­tan­ni­al­ta va­pau­tu­vat 73 mep­pi­paik­kaa jäl­jel­le jää­vien 27 jä­sen­maan kes­ken. Tämä tie­täi­si Suo­mel­le vä­hin­tään kah­ta li­sä­paik­kaa.

Bre­xit tar­jo­aa hy­vän ti­lai­suu­den poh­tia EU:n ole­mus­ta ja sen pe­rim­mäis­tä tar­koi­tus­ta. EU on it­se­näis­ten jä­sen­val­ti­oi­den vä­li­nen yh­teis­työ­e­lin, ja sel­lai­se­na sen pe­ru­so­le­mus on hyvä hah­mot­taa myös jat­kos­sa.

EU:n ra­ken­net­ta ja pää­mää­riä on kui­ten­kin syy­tä mää­ri­tel­lä tar­kem­min, niin et­tä se ke­hit­tyi­si te­hok­kaam­mak­si. Tar­ve tuo­da EU:n toi­min­ta lä­hem­mäk­si kan­saa tie­dos­tet­tiin eri­tyi­ses­ti ka­tast­ro­faa­li­sen bre­xit-ää­nes­tyk­sen jäl­keen.

Eri­tyi­ses­ti alu­e­ke­hi­tyk­sen ja ko­hee­si­o­po­li­tii­kan kan­nal­ta alu­ei­den roo­lin li­sää­mi­nen oli­si jär­ke­vää. It­se toi­voi­sin, et­tä ke­hi­tys kul­ki­si pi­kem­min koh­ti Alu­ei­den Eu­roop­paa kuin fe­de­ra­lis­tis­ta EU:ta.

Jot­ta alu­ei­den roo­li voi­si to­del­la kas­vaa myös Suo­men EU-po­li­tii­kas­sa, on sil­le luo­ta­va riit­tä­vät edel­ly­tyk­set.

Suo­men liit­ty­es­sä EU:hun vuon­na 1994 Ah­ve­nan­maa pyr­ki saa­maan oman edus­ta­jan Eu­roo­pan par­la­ment­tiin. Sii­nä vai­hees­sa tuo ta­voi­te ei to­teu­tu­nut. Jos Suo­mi nyt saa kak­si li­sä­paik­kaa, Ah­ve­nan­maan oman me­pin saa­mi­nen voi­si ol­la pe­rus­tel­tua. Tämä oli­si en­sim­mäi­nen as­kel koh­ti Alu­ei­den Eu­roo­pan to­teu­tu­mis­ta.

Ah­ve­nan­maa on ol­lut hyvä esi­merk­ki toi­mi­vas­ta it­se­hal­lin­nos­ta. Oman me­pin saa­mi­nen li­säi­si sen nä­ky­vyyt­tä ja vah­vis­tai­si sen ase­maa.

Tämä oli­si myös Suo­mel­le mer­kit­tä­vä etu, kos­ka se osoit­tai­si, et­tei Ah­ve­nan­maan eri­tyis­luon­teen mah­dol­li­sim­man laa­ja huo­mi­oi­mi­nen ole mil­lään ta­val­la pois muul­ta Suo­mel­ta. Päin­vas­toin, se oli­si hyvä osoi­tus hy­väs­tä hal­lin­to­ta­vas­ta ti­lan­tees­sa, jos­sa se­pa­ra­tis­mi on voi­mis­tu­mas­sa Eu­roo­pas­sa.Tilaa uutiskirjeeni tästä