Hannu Takkula
Euroopan parlamentin jäsen | Member of the European Parliament


In English

Politiikan sektorit

Euroopan Parlamentissa

 

Jäsen

INTA Kansainvälisen kaupan valiokunta

D-US Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

 

Varajäsen

AGRI Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

REGI Aluekehitysvaliokunta

CULT Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

D-TR Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

D-BY Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta

DANZ Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

DEPA Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

 

 

Työn alla

 

Esittelijänä

INTA

Mietintö: Muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettava yhteinen menettely

Kauppapolitiikan delegaatiot: Eteläisen Kaukasuksen asiat sekä Venäjän asiat

CULT

Mietintö: Yhtenäistetty lähestymistapa urheilupolitiikkaan: hyvä hallinto, saavutettavuus ja rehellisyys

 

Varjoesittelijänä

INTA

Mietinnöt:

- EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen määräysten ulottaminen kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan

- Yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen sopimus

- Kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevat menettelyt

- EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi

- Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusvaltioiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen tekeminen

- EU:n ja Itä-Afrikan yhteisön talouskumppanuussopimus

- EU:n sekä Australian, Brasilian, Kanadan, Hongkongin, Intian ja Japanin välillä vuoden 1994 palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) XXI artiklan mukaisesti tehdyt sopimukset Bulgarian ja Romanian sitoumusluettelojen muuttamisesta maiden EU:hun liittymisen vuoksi

Lausunnot:

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus

- Arktista aluetta koskeva Euroopan unionin yhdennetty politiikka

Kauppapolitiikan delegaatiot:

- WTO Steering Committee and WTO Parliamentary Conference

- Itäiset ja eteläiset Afrikan maat (Eastern and Southern African States, ESA)

- Moldova (itäinen kumppanuus)

- Keski-Aasia

- Australia/Uusi-Seelanti

- Neuvottelut ympäristötuotteiden kaupan vapauttamiseksi (Environmental Goods Agreement, EGA)

AGRI

Mietinnöt:

- Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttaminen

- Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun - Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi

REGI

- Oikea rahoitusyhdistelmä Euroopan alueille: rahoitusvälineiden ja avustusten tasapainottaminen EU:n koheesiopolitiikassa

CULT

Lausunnot:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020

- Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun - Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi

- Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano

- Erasmus+ -ohjelma

- Euroopan teollisuuden digitalisointi

 Tilaa uutiskirjeeni tästä